مقاله اثر تنش آبی بر روی میزان تبخیر و تعرق واقعی گیاه فلفل قلمی گلخانه ای

 مقاله اثر تنش آبی بر روی میزان تبخیر و تعرق واقعی گیاه فلفل قلمی گلخانه ای

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله اثر تنش آبی بر روی میزان تبخیر و تعرق واقعی گیاه فلفل قلمی گلخانه ای دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله اثر تنش آبی بر روی میزان تبخیر و تعرق واقعی گیاه فلفل قلمی گلخانه ای کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله اثر تنش آبی بر روی میزان تبخیر و تعرق واقعی گیاه فلفل قلمی گلخانه ای،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله اثر تنش آبی بر روی میزان تبخیر و تعرق واقعی گیاه فلفل قلمی گلخانه ای :

چکیده:
ایران در اقلیم خشک و نیمه خشک قرار گرفته و دارای منابع آب محدودی می باشد، بنابراین اعمال مدیریت بهینه مصرف آب به خصوص در بخش کشاورزی از ضروریات می باشد. در این راستا استفاده از روش های کم آبیاری و کشت گلخانه ایبه منظور افزایش بهره وری آب امری اجتناب ناپذیر است. به منظور تعیین میزان تبخیر و تعرق (نیاز آبی) گیاه فلفل قلمی گلخانه ای با اعمال رژیم های آبی متفاوت و تعیین میزان کاهش آن نسبت به آبیاری کامل، مطالعه ای به مدت 142 روز در داخلگلخانه تحقیقاتی دانشگاه شهرکرد، با استفاده از لایسیمتر انجام شد. برای به دس ت آورد ن بیلا ن رطوبت ی خا ک داخل لایسیمترها از روش لایسیمترهای زهکش دار استفاده شد. این پژوهش در قالب طرح کاملا تصادفی با 4 تیمار و 3 تکرار صورت گرفت. تنش کم آبی گیاه فلفل در قالب چهار تیمار آبیاری 40 60 80 و 100 درصد نیاز آبی اعمال گردید. نتایج نشان داد که تنش آبی باعث کاهش میزان تبخیر و تعرق در تیمارهای تحت تنش نسبت به تیمار با آبیاری کامل گردید. به گونه ای که میزان تبخیر و تعرق در مدت زمان اعمال تیمارها (در یک دوره 64 روزه) در تیمارDIR40R و DIR60R ،DIR80R ،FI به ترتیب برابر با260/2 و 6 ،330/7 ،383/9 213/6میلی متر تعیین گردید. نتایج نشان داد که تنش آبی باعث کاهش 44/ 32 و 4 /3 و13/9درصدی میزان کل تبخیر و تعرق نسبت به تیمار با آبیاری کامل در تیمارهای 2 40 و 60 درصد کم آبیاری گردید. هم چنین افزایش دما در داخل گلخانه موجب افزایش میزان تبخیر و تعرق در تمامی تیمارهای آبیاری گشت

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید

دانلود این فایل