تحقیق در مورد اعتیاد و جوانان

تحقیق در مورد اعتیاد و جوانان

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق در مورد اعتیاد و جوانان دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق در مورد اعتیاد و جوانان کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحقیق در مورد اعتیاد و جوانان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحقیق در مورد اعتیاد و جوانان :

اعتیاد و جوانان

علل اعتیاد جوانان
درجهان كنونی، دنیا با مشكل اعتیاد مواجه است همانطور كه جرایم مواد مخدر بین المللی ترین و سازمان یافته ترین جرایم را تشكیل می دهد، اعتیاد هم بزرگترین و بین المللی ترین مسئله ای است كه در سطح جهان وجود دارد. متاسفانه امروزه بیشترین قربانیان اعتیاد، طبقه ی جوان جوامع هستند.
در ایران اولین عاملی كه در گسترش و رواج مواد مخدر بیشترین سهم را داشته است. پذیرش مواد مخدر به عنوان یك داروی موثر ومسكن دردها از سوی مردم وبه علت عدم آگاهی و بی اطلاعی از اثرات مخرب مواد بوده است.

بررسی اعتیاد در زمان حاضر از اهمیت ویژه ای برخوردار است.از یك طرف جمعیت جامعه ی ایران جوان است و از طرف دیگر جوانان اصلی ترین قربانیان مواد مخدرهستند چرا كه جوانان به خاطر خصوصیات جوانی، آسیب پذیری بیشتری دارند چون پویا و جستجو گرند.

مقدمه:
بازدخترك سرگشته و حیران به دنبال پناهگاهی میگردد اوكه زندگی را در نگاه های خشك و عبوس پدر دیده او كه احساس را هرگز در چهره ی پدر حس نكرده .او كه پدرراجزبه حالت مستی وخماری مشاهده نكرده می گریزد تا كه دیو سیاه شب او را در این زندان اسیر خود نسازد. كبودی پاهایش جای نوازش های بی رحمانه ی پدر است .
آتش سیگارپدرهم چون جهنمّی است كه جان دخترك را می سوزاند .اوكه تولدش رامرگ بزرگ میدانداحساس تاسف میخورد كه تن بی روح وقلب سنگ پدر جزامید به این موادخانمانسوزعشقی دیگردرسینه اش ندارد. شایدكه او از یاد برده زندگی چیست ؟
شاید نگاه های معصومانه كودكش همچون شراره های آتش جانش رامیسوزاند .

دیگراعتنایی به آدم های اطراف نمی كند ودرگوشه ای سكنی گزیده. سرمای سرد زمستان ازیك سووجامه ی كهنه دخترك ازسوی دیگردل رئوف آسمان را به درد می آورد .
وآسمان دست نوازش خودرا به سردخترك می كشد و لحافی نرم ولطیف ازجنس بلورهای برف به روی دخترك پهن می كند تا دیگر قصّه پدر جان اونشود.
ای دوست آیامن و تو نوای غمگین او را میفهمیم آن هنگام كه ازما كمك می خواهد.

امّاگویی قلب من وتواز پدر او سخت تر است !پس چرانجات بخش شبهای دخترك نیستیم آری ما ناله دخترك را نمی فهمیم .چراكه اعتیاد را بلای خانمان سوز می دانیم .اعتیاد را ریشه فسادو بدبختی می دانیم ،اعتیادرابرای مرد، مرگ و نیستی ناموسش میدانیم. بیا ای عزیزدستان دخترك را در دستانمان گره زنیم تاكه او را از غم وغصّه های پدر رها سازیم بیا ناله دختررابهتربفهمیم وهرگز نگذاریم عشق وهستی برادرانمان،این جوانان مرزوبوم را دردامان اعتیادگرفتار ببینیم.
پس به امید روزی كه دیگربه جای زمین های خشخاش وتریاك ،بذر محبت وصمیمیّت بكاریم ودنیا راگلستانی برای ظهور مهدی (عج)موعودكنیم.

 

انشاء ا;..

تاریخچه :
انسان ها ازسال های نخستین موادمخدررامیشناخته اند واستفاده های مختلفی ازآن داشته اند ومانند امروزمصرف آن ممنوع نبوده ومردم ازآن استفادهای دارویی زیادی می كرده اند وپزشكان نیزآنها را تجویز می كردند این مواد درهمان دوران هم وجود داشته پس اعتیاد به این مواد وافراد معتاد نیز وجود داشته است واین بلای خانمان سوزازسالهای پیش گریبان گیر خا نواده ها بوده است .
اعتیادوجامعه:

اعتیادعبارت است ازمسمومیّت مزمن كه برای فردوجامعه مضراست .بنابراین ابتدا باید به علّت وچگونگی گرایش به اعتیاد توجه كردوآن رابه عنوان یك مشكل اجتماعی كه از شرایط نامساعد اقتصادی واجتماعی ناشی می شود مورد توجه قراردارد.بسیاری از مسایل ومشكلات مهم اجتماعی درارتباط با اعتیادبه وجودمی آیند كه تنها به مواد مخدر و یا اشخاص مصرف كننده مربوط نمی گردد بلكه مشكل آن بیشتر متوجه خود اجتماع است .به هرحال وابستگی واعتیادموضوع پیچیده ای است كه با عوامل گوناگون اجتماعی ،روانشناسی ،علوم پزشكی

می آمیزد ونادیده نگاشتن هریك ازعوامل به منزله طفره رفتن ازتوجه لازم به یك مشكل مهم است. مشكل اعتیادبه عنوان یك پدیده مهلك كه نتایجش میتواند اثرات بسیار سویی در

زمینه های سیاسی ،اقتصادی وفرهنگی جامعه داشته باشد در هرجامعه ای مطرح است ومعمولا” گروهی كه دربرابراین پدیده خطرناك بیش ازسایرگروهها آسیب پذیراست همانا (گروه جوان) یك جامعه میباشندبه طوركلی وقتی صحبت از گروه جوانان می شود مقصود افرادی بین پانزده تا بیست سال است كه گروهی وسیعی از جمعیّت جهان یعنی حدود % 5/8 ازجمعیت كشورهای پیشرفته و %9/10 ازجمعیت كشورهای درحال توسعه راتشكیل میدهند .
آنچه مسلم است دلایل اعتیاد بسیار پیچیده است و از فرهنگی به فرهنگ دیگروكشوری به كشور دیگرتفاوت میكند .

آنچه كه تقریبا همگانی است در بین جوانان بیشترجامعه هادیده میشود مصرف مواد مخدربه منظور برطرف كردن اضطراب وافسردگی نهفته است .در صورتی كه جوانان به علت نا آگاهی به جای استفاده ازمكانیسم های دفاعی موجود درازبین بردن ناراحتی هایشان به دنبال یك راه حل فوری ومعجزه آسا میگردند كه

اضطراب یا افسردگی خود را برطرف كنند كه معمولا در این گونه موارد به وسیله دوستان هم سن وسالشان مواد مخدر به آنها معرفی میگردد به عقیده ی یكی از متخصصان عادت به مصرف مواد مخدرمانندسایر عادت ها ،عادت نمی شود مگر با انجام وتامین نیازهای فرد البته باید ذكركردكه فقط یك شخصیت فكری مضطرب و یا افسرده نیست كه دچار اعتیاد میگردد بلكه گروه های دیگر جوانان نیز ممكن است دچار این دام شوند .جوانان به علت اینكه مانند بزرگسالان

آمادگی پذیرش ومقابله بامشكلات زندگی را ندارند وبرخی ازمشكلات عادی برای آنان به صورت شدید وجدّی جلوه وتظاهر میكند بنابراین دربرابرمشكلات وخطرات احتمالی آسیب پذیرندبه ویژه دوران بلوغ كه جوانان دچار مشكلات وبحران هایی میگردند .وظیفه ی بزرگترها ایجاب می كند كه به طورمنطقی و صحیح

با جوانان ومشكلاتشان روبه روگردند.ولی متاسفانه والدین یامربیان آگاهی و اطلاعات اندكی در مورد تحولات روحی دوران بلوغ جوان دارند.لذا به جای برخورد منطقی ودرست با مشكل جوانان اوراهدف انتقادها وملامت های خودقرارمیدهند.لذا نمی توانند آنچنان كه بایدوشایدجوان را در برابرمشكلات زندگی ویاناراحتی هایش كه ناشی ازدوران بلوغ واحیاناكمبودمحبت وعدم درك ازطرف بزرگترهاازخانواده واجتماع فراری شده وبه دنبال یك ماده معجزه گر باشندكه ماده مخدر را می

یابند زیرا جوان می بیندكه دوستانش نه تنها او را ملامت نمیكنند بلكه وی را بیشترو بهتر نیز درك می كنند لذا هرگونه راه حلی راكه آنان برای رفع مشكل پیشنهادكنند بدون هیچ گونه تامل وتعلقی میپذیرد;;;..وهمه چیزازهمین جا شروع می شود;;;.ابتدا سیگار;;;;..سپس سیگار همراه حشیش ;;;..وبلاخره هروئین .
عوامل مؤثردرایجاداعتیاد :

عوامل خانوادگی :
1- زمینه های خانوادگی :متأسفانه اغلب افرادی كه در خانواده های معتاد متولد می شوندوپرورش می یابند تكرارمصرف اعضای خانواده برایشان عادی می شود وترس ازتجربه مصرف آن ازآنا ن دور می شود چون بین پدر وفرزندازلحاظ ژنتیك رابطه ی مستقیم وجود ندارد بلكه عمل مصرف پدر برای فرزندان عادی می شود ولی اگر مادری در دوران بارداری معتاد باشد فرزندش معتاد متولد میشودكه قابل درمان است.
2- فقرمادی خانواده :باكمال تأسف دیده شده كه بیشترین معتادان هرجامعه را افراد فقیر تشكیل می دهند مثلأ افرادی كه در محله های شلوغ وپرجمعیت وشهرهای صنعتی و تجاری زندگی میكنند بیشترین درصد معتادان شهر نیویورك هستند .البته نمی توان گفت بین فقر واعتیاد رابطه مستقیمی وجود دارد چون درجامعه ها خیلی ازافرادهستندكه فقیرند ولی معتاد نیستند .

علت هایی كه افراد رابه این راه می كشاند یكی ازمحرومیت های ناشی از فقر است .

عامل دیگر این است كه توزیع كنندگان سعی می كنند كه عوامل توزیع را ازاین گونه افراد انتخاب كنند چون به علت فقر تخصص وحرفه ای ندارند ودرنتیجه بازاركارشان بی رونق است عوامل تولید سعی می كنند كه اوّل آنها رامعتاد كنند وبعد از آنان برای فروش موادمخدر استفاده نمایند چون كاری است بدون زحمت وبادرآمد نسبتأ خوب ودرعین حال به تخصص هم نیازی ندارد چون خوشبختانه بین میزان آگاهی وشناخت یا حدودتحصیلات واعتیاد مردم رابطه معكوس هست هنوزهم درصد افراد معتاد تحصیل كرده ها به قدری پایین است كه از لحاظ آماری چشمگیر نیست.

 

ستیزه والدین:
ضمن ارتباط وتماس بامعتادان جوان ،با عده ای برخوردیم كه ازروابط نامطلوب والدینشان با یكدیگر وباآنان این راه راانتخاب كرده بودندچون وقتی محیط خانواده كانون ومحیط مناسبی برای زندگی نباشد انسان سعی می كندبیشتراوقات خود رادر خارج ازخانواده بگذراند .
واین كار ارتباط اورابادیگران مانند كسانی كه شكارچیان ماهری هستند وبه دنبال شكار می گردند زیاد می كند وآنان پس ازشناخت مشكل شخص در جهت انسانی دلسوز ظاهر می كنندواورابه استفاده ازموادمخدر دعوت می كنند وپس ازچندبار مصرف معتادش می كنند .

رفاه اقتصادی خانواده :
تعداد چشم گیری ازمشتریان مواد مخدرراافرادثروتمندوپردرآمدجامعه تشكیل می دهند چون در خانوادهایی كه رفاه ودرآمداقتصادی زیاداست وروابط انسانی براثركثرت كارویا سرگرمی ضعیف ترمی گردد.
ضعف روابط انسانی به نوبه خود عامل مساعدی برای كشش به مواد مخدر است .بهترین دلیل این مدعا افزایش روزانه درصد معتادان درجوامع صنعتی غرب است كه با رشد صنعت روابط انسانی ضعیف تر می گردد امروزه والدین وفرزندان نسبت به هم احساس وعاطفه گذشته راندارند .

چون بایكدیگرتماس وارتباط كمتری دارند ویاافرادی كه درآمدپیش ازحددارندموقعیت و زمینه مساعدتری برای شركت دركلوپ های شبانه ویاتفریحات متنوع درداخل ویاخارج ازكشور را دارندوبدیهی است كه این قبیل امكانات هم برای مصرف وهم برای فروش مواد مخدر جای مساعدی است .

در جامعه های امروزی افرادی كه بیشترین درآمد رادارند چون برخی از هنرمندان هنرهای مبتذل وآنانی كه زندگی خوبی دارند اغلب ارقام چشم گیری ازمعتادان راتشكیل میدهند.

در دسترس بودن موادمخدر :
یكی از مهمترین عوامل اعتیاد دردسترس بودن موادمخدر است چون چیزی كه به آسانی در اختیار مردم قرارگیردگرایش به آن آسانتر صورت می پذیرد درایران به تجربه ثابت شده است كه اجازه مصرف تریاك حتی طی شرایطی خاص برای عده مخصوصی كه به اعتیاد جوانان كمك كرده است وچه بهتر كه وزارت بهداشت ودرمان وسازمان بهزیستی نیز به این مشكل اجتماعی بیشتر توجه كند چون حتی گرفتن اجازه مصرف برای عده ای وسیله درآمد شده است كه هم به نابودی افراد جامعه كمك می كندوهم رشد اجتماعی واقتصادی جامعه را كه با وجود نیروی انسانی كارسازنیست(نیازدارد)متوقف می نماید در آمریكا ثابت شده است كه در زمان قانونی بودن مصرف سیگارحشیش ،درصد معتادان بسیار بالا بوده است ویادركشور نپال كه مصرف حشیش وهروئین آزاد است .
بالا ترین رقم جذب توریست جوان را از جامعه های صنعتی غرب دارد وحتی ازدخترانی كه به نپال می آیند ومدت توقفشان طولانی می شود ممكن است برای خرید مواد مخدر تن به خودفروشی بدهند.

نابرابری های اقتصادی و اجتماعی:
اختلاف طبقاتی در هر جامعه به بی ایمانی بیشترین افراد آن جامعه نسبت به شرایط اقتصادی موجود منتهی می شود و همین بی ایمانی نسبت به شناخت اجتماعی در گرایش به اعتیاد تاثیر به سزایی دارد. یكی از دلایل عمده ای كه جامعه ی آمریكا بالاترین رقم معتادان را دارد وجود طبقات اجتماعی مختلف د رآن جامعه است طبقاتی بودن آن جامعه تضاد اجتماعی را زیاد می كند و شاید مواد مخدرراه درمان مناسبی در این زمینه برای مردم باشند. هر سال دولت آمریكا میلیون ها دلار پول صرف بیماری اجتماعی اعتیاد می كند و با توجه به نظررهبران آمریكا به این مشكل اجتماعی سالیانه درصد معتادان درحال افزایش است و به همین علت تا شكاف و فاصله طبقاتی كم نشود اعتیاد در آن جامعه كاهش نخواهد یافت.

بیكاری :
به عنوان یك پدیده اجتماعی زمینه مساعدی برای انحراف بویژه اعتیاد است افراد بیكار چون بیشترین اوقات خودرادرقهوه خانه ها یا تریاها میگذرانند واین گونه اماكن بهترین ومناسب ترین جابرای فروش ومصرف مواد مخدراست .

درنتیجه برای گرایش وكشش به طرف اعتیاد عامل مساعدی به شمارمی آیند كه دراصل ازبیكاری مردم ناشی میشود زیرا یكی از مواردی كه در هنگام تحقیق نظرمرا جلب میكرد وجود این قبیل اماكن عمومی برای مصرف مواد مخدر بود .

عقاید معتادان درباره اعتیاد واعتقادات دینی:
93درصد اظهار داشتند كه اعتیاد چه از نظر جسمانی وچه از نظر اجتماعی برایشان مضر است .جوانان بیشتر درباره عواقب اجتماعی اعتیادشان نگرانی داشتند ولی افراد مسن تر در باره عواقب جسمانی 78درصد اظهار نمودند كه مذهب بطوركلی بااعتیاد

مخالف است ولی 21درصد اظهار نمودند كه نظر مذهبی وضع اعتیاد كاملأروشن نیست یك درصد اظهار نمودند كه مذهب هیچ گونه قانونی علیه اعتیاد ندارد.
96 درصد اظهار داشتند كه به عقاید مذهبی پای بند می باشند ولی 38 درصد وظایف مذهبیشان را انجام می دادند .

نمودار میله ای علل اعتیاد

1- آیا رسانه های گروهی نقش خود را به خوبی ایفا کرده اند ؟ 2- آیا استعمال دخانیات می تواند زمینه ساز اعتیاد باشد ؟

نمودار 1 نمودار 2
تاریخ: 18/3/84
نام و نام خانوادگی: ریحان فتح الله زاده
شماره پرسنلی: 51030749
محل خدمت: آموزش و پرورش ناحیه 7 – هنرستان پویا – سنوات آموزشی: 16 سال
پست آموزشی: معاون
امضاء
منابع ومأخذ :
1) مؤلف: دكتر محمد رضا شرفی – انتشارات :موج ،آبان 77- ماهنامه پرورشی وزارت آموزش و پرورش تربیت
2) تألیف وترجمه :دكترمحمدحسین فرجاد ،دكترهما بهروش ،دكتر زهره وجدی- انتشارات : وجد ،بهار 74- شناخت علل وعوارض ودرمان اعتیاد

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
عنوان محصول دانلودی:تحقیق در مورد اعتیاد و جوانان
یکی از بهترین فایل ها در این موضوع پیش روی شماست. فهرست ، چکیده و لینک دانلود مربوط به تحقیق در مورد اعتیاد و جوانان را در ادامه مطلب ببینید
تحقیق در مورد اعتیاد و جوانان

دانلود این فایل

مقاله تعیین شاخص های خمیدگی و بی قرینگی در سیستم تصویرهای مختلف مطالعه موردی : قاره آسیا و ایران

 مقاله تعیین شاخص های خمیدگی و بی قرینگی در سیستم تصویرهای مختلف مطالعه موردی : قاره آسیا و ایران

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله تعیین شاخص های خمیدگی و بی قرینگی در سیستم تصویرهای مختلف مطالعه موردی : قاره آسیا و ایران دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تعیین شاخص های خمیدگی و بی قرینگی در سیستم تصویرهای مختلف مطالعه موردی : قاره آسیا و ایران کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله تعیین شاخص های خمیدگی و بی قرینگی در سیستم تصویرهای مختلف مطالعه موردی : قاره آسیا و ایران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تعیین شاخص های خمیدگی و بی قرینگی در سیستم تصویرهای مختلف مطالعه موردی : قاره آسیا و ایران :

محل انتشار: همایش ژئوماتیک 88

تعداد صفحات:11

نویسنده(ها):

بهزاد ملکان – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئودزی – دانشکده مهندسی نقشهبرداری – دانشگاه صن
بهزاد وثوقی – استادیار گروه مهندسی ژئودزی – دانشکده مهندسی نقشه برداری – دانشگاه صن
اصغر راست بود – دانشجوی دکتری ژئودزی – دانشکده مهندسی نقشه برداری – دانشگاه صنعتی خواج

چکیده:

شاخص های تیسوت بر ای یک ارائه بصری از اعوجاجات موضعی در سیستم های تصویر بسیار مفید هستند. این شاخص ها اندازه گیری بصری را از اعوجاجات ایزوتروپی و مساحت فراهم می کنند. در این مقاله نشان می دهیم که چطور می توان اعوجاجات بزرگ مقیاس خمیدگی و بی قرینگی را تعیین نمود . اعوجاجات ایزوتروپی و مساحت به تنسور متر یک سیستم تصویر بستگی دارند، خمیدگی و بیقرینگی که در مقیاس های قاره ای خود را نشان می دهند به مشتقات مرتبه اول تنسور متر یک سیستم تصویر بستگی دارند . در اینجا شاخص های Goldberg-gott را ارائه میدهیم که نه تنها اعوجاجات ایزوتروپی و مساحت را نشان می دهند بلکه خمیدگی و بی قرینگی را نیز به همان خوبی نشان می دهند . در پایان اعوجاجات خمیدگی و بی قرینگی برای آسیا و ایران برای چند سیستم تصویر معروف محاسبه شده و به نمایش در خواهد آمد . براساس نتایج حاصل سیستم تصویری که برای قاره آسیا و کشور ایران دارای کمترین میزان این اعوجاجات میباشد سیستم تصویر هم فاصله مخروطی است .

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
با سلام،محصول دانلودی مقاله تعیین شاخص های خمیدگی و بی قرینگی در سیستم تصویرهای مختلف مطالعه موردی : قاره آسیا و ایران آماده ارائه به شما پژوهنده عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل مقاله تعیین شاخص های خمیدگی و بی قرینگی در سیستم تصویرهای مختلف مطالعه موردی : قاره آسیا و ایران هدایت میشوید
مقاله تعیین شاخص های خمیدگی و بی قرینگی در سیستم تصویرهای مختلف مطالعه موردی : قاره آسیا و ایران

دانلود این فایل

مقاله آراء و اندیشه سیاسی محمد رشید رضا/محمد حسین رفیعی

مقاله آراء و اندیشه سیاسی محمد رشید رضا/محمد حسین رفیعی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله آراء و اندیشه سیاسی محمد رشید رضا/محمد حسین رفیعی دارای 30 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله آراء و اندیشه سیاسی محمد رشید رضا/محمد حسین رفیعی کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله آراء و اندیشه سیاسی محمد رشید رضا/محمد حسین رفیعی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله آراء و اندیشه سیاسی محمد رشید رضا/محمد حسین رفیعی :

رساله مهم رشید رضا درباب خلافت، الخلافه و الامامه العظمی که اندکی پیش از الغای خلافت عثمانی انتشار یافت، علاوه بر اینکه اصلی ترین منبع اندیشه سیاسی در عصر حساس فترت پس از پایان جنگ جهانی اول است که اندیشه صریح ضد خلافت عثمانی را از زبان یک اندیشمند دینی و اسلام گرا بیان می کند، به خوبی تعارض میان خواسته های ملی گرایان عرب و اسلام گرایان وفادار به ارزش های اسلامی و خلافت را نشان داده است.ا

ین رساله اثری ست که باید با توجه به زمینه سیر فکری رشید رضا یعنی تحولش از طرفداری از خلافت عثمانی به نام شمول جهانی اسلام، به تقسیر بیطرفانه  در باب انحلال آن ارزیابی شود. همچنین به آراء تجدد خواهانه او هم درباره ضرورت اجنهاد، قانونگذاری و مبارزه با  جهل و خرافات درمیان مسلمین باید توجه شود.

[1]

رشید رضا سخن گوی فعال قومیت گرایی عرب بود ، او در سال 1920 رئیس کنگره ملی سوریه شد که فیصل را به عنوان پادشاه سوریه انتخاب کرد وشاید این نوسان بین جهان شمول انگاشتن اسلام و قومیت عرب بود که در پشت آراء و عقاید جزمی و گاه مبهم او راجع به خلافت و حکومت اسلامی نهفته بود.

رشید رضا موضوع حکومت اسلامی را پس از پرداختن به مسائل خلافت به پیش می کشد و این مساله را در سه مرحله مطرح می سازد : نخست، میانی خلافت را در نگرش سیاسی اسلام، پی جویی می کند. سپس، شکاف دینی میان آن نظریه و عملکرد سیاسی موجود درمیان مسلمانان را خاطر نشان می کند و سرانجام، اندیشه خود را درباره چگونگی حکومت اسلامی مطرح می سازد

.

او میان خلافت آرمانی، که به عقیده آرای اکثر مسلمانان، فقط در دوران خلفای راشدین وجود داشته و خلافت بالفعل، که در طول تاریخ وجود داشته است، فرق می گذارد و خلافت بالفعل را به «امام الضروره» و «استبداد» تقسیم می کند و این نوع خلافت را در شرایط ضروری، جایز می شمارد به عقیده او «امامه الضروره» در جایی است که همه شرایط لازم، به ویژه، عدالت، کفایت، و نسبت قریشی، در شخص واحد جمع نشده باشد که در این شرایط (اگر چه در ظاهر) باشد، به عنوان خلیفه مسلمین انتخاب کرد، اما «اما الاستبداد» که در آن، حاکم فقط با قوه قهریه، بر سر کار می آید و هیچ انتخابی در کار نیست، فقط از باب «اکل میته» جایز است. وی طغیان مردم، بر علیه خلیفه (در هر سه قسم) در جایز نمی شمارد و آن وظیفه اهل حل و عقد میداند و شرط آن نیز این است که «سود چنین عملی باید ر زیانش بچربد!»؛ اما باید گفت که شرایطی وی برای استفاده از حق طغیان بر علیه حاکم، برای اهل حل و عقد تعیین میکند، عملاً دست و پاگیرتر از آن است که از عبارت مبهمی چون «چربیدن سود بر زیان» برآید

.

رشید رضا همانند عبده، فساد علما و دست نشاندگان آنها را در برابر حکام، یکی از عوامل عمده تحریف و تباهی خلافت، از نوع آرمانی آن میداند و آنها را ابزاری در دست مستبدان میداند

.

درمرحله دوم، رشید رضا در صدد بررسی برخی از موانع عملی اعاده حیثیت خلافت است، بخصوص، یافتن فردی مناسب برای منصب خلافت مسلمین و نیز یافتن شهری مناسب به عنوان پایتخت آن. وی از مسأله خلافت، به مسأله حکومت اسلامی روی می آورد و این امر، نوعی خرق اجماع و تا حدودی مبهم و نامحسوس است. او معتقد است که رئیس دولت یاخلیفه، باید به عنوان رهبر همه مسلمانان، اعم از شیعه اثنی عشری، زیدی،باضی، مذاهب چهار گانه اهل سنت، انتخاب شود، اما در عین حال، در صدد از میان برداشتن تفاوتها و نزدیک کردن عقاید اهل این مذاهب به یکدیگر، بر نمی آید. وی اصرار دارد که باید خلافت، به شیوه ای که در صدر اسلام، در دوره خلفای راشدین متدوال بوده، ایجاد گردد. او خلافت را مظهر پیوستگی دین و دولت، در اصلاح امور تلقی نموده و تحقق همه آرمانهای جهان اسلام را به عهده خلافت میداند

.

در مجموع، نظرات رشید رضا درباره خلافت، هر چند که جای بحث و نقد فروان دارد، ولی حاوی نکته های ابداعی و نوینی، در این زمینه است

.

ما در این رساله کوشیده ایم پس از ارائه شمای مختصری از حیات فرهنگی و سیاسی رشید رضا در پرتو نشر مجله المنار که بُعد مهمی از چهره درخشان این شخصیت در جهان اسلام محسوب می گردد، به طور مختصر به رساله مهم درباب خلافت و امامت جهان اسلامی پرداخته و اهم مطالب را شرح و بسط دهیم.

 فصل اول ) حیات محمد رشید رضا

 رشید رضا به عنوان یکی از برجسته ترین شخصیت های مذهبی و متفکر جهان اسلام در نیمه اول قرن بیستم محسوب می شود.  زندگی و آثارش به صورت وسیعی مورد پژوهش و تحقیق قرار گرفته است. اکثر پژوهشهایی که بر روی حیات او انجام شده است، بر روی زندگی نامه خودنوشتی که از خود به جای گذاشته انجام شده که سی سال پس از مهاجرتش به مصر منتشر کرده است.

[2]

زندگی نامه معروفی که او درباب استادش محمد عبده به نام تاریخ استاذالامام نوشته نیز یکی دیگر از منابع مهم و معتبر برای زندگی خود رشید رضا محسوب می گردد. او با نگارش این کتاب نه تنها زندگی استادش را به رشته تحریر در آورد بلکه او تاریخ حیات خود را نیز در متن آن کتاب درج کرد.

[3]

رشید رضا به سال 1865 در قریه ای کوچک به نام قلامون در حوالی طرابلس در لبنان کنونی متولد شد. او در خانواده سنی مذهب از سادات نبوی متولد شد. در سالهای جوانی به شدت به فرقه صوفی نقشبندیه گرایش پیدا کرد و در حلقه شیخ محمود نشّابه طرابلسی در آمد.

[4]

رضا نزد او کتاب مهم حدیثی اربعین نواوی را فراگرفت و اجازه ای از استادش در نقل احادیث دریافت کرد. یکی از علمای معروف آن روزگار به نام شیخ حسین الجسر که بنیانگذار مدرسه ملی اسلامی طرابلس بود نیز اجازه ای دیگر به رشید رضا داد تا بدان وسیله تدریس علوم دینی را نماید. سیستم آموزشی جسر در مدرسه اش به نوعی ترکیبی از ساختار قدیمی و سنتی آموزشی دینی به همراه ظواهر مدرن آموزشی محسوب می شد، فی المثل درس های ریاضیات ، علوم طبیعی، زبان فرانسوی، ترکی و عربی به همراه متون دینی به دانش اموزان آموخته می شد.

علاقه و شیفتگی رشید رضا به نشر روزنامه و نشریات اصلاحگرانه مذهبی از زمانی آغاز شد که او با نشریه عروه الوثقی سید جمال الدین اسدآبادی آشنا شد.. او این رویداد را با زبان خویش چنین بیان کرده است: “تمام آمال و آرزوهایم پیش از مطالعه عروه الوثقی، تلاش برای ترویج عقاید اسلام بود. اما پس از آن راه جدیدی را کشف کرده بودم : تلاش برای احیاء اتحاد و یکپارچگی جامعه اسلام. وظیفه تازه من، هدایت مسلمین به طرق پیشرفت و توسعه تمدن غربی با تکیه بر ایمان اسلامی بود.

[5]

” رضا در تاریخ نوشته است: شیخ معروف شهر محمد عبدالجواد القیاطی، هر روز صفحه ای از روزنامه را بر چراغی که با روغن زیتون می سوخت می گرفت و همچون خطیبی توانا، با صدایی رسا آنرا می خواند. او هر چند دقیقه مکثی کوتاه می کرد و صدای خود را صاف می کرد تا بر حضار و مستمعین تأثیر بیشتری بگذارد. او هر روز این عمل را تکرار می کرد و تا پایان متن، دست از خواندن نمی کشید. مطالب این نشریه(عروه الوثقی) تاثیرات بسیار شگرفی بر ذهن و افکار رشید رضای جوان(1892-1893) نهاد.

[6]

   رشید رضا با استفاده از مطالب سید جمال و محمد عبده که در تبعید فرانسه به سر می بردند توانست به خطیبی مذهبی و توانمند در قریه خود تبدیل شود و منبر وعظ مسجد شهر را از آن خود کند که در آن مجالس دروس تفسیر می گفت. او در زندگی نامه ای که از خود برجای گذارده است خاطر نشان کرده که وی علاوه بر مسجد، به قهوه خانه و محل تجمع افراد می رفته و آنها را موعظه می کرده است. او با این عمل قصد داشت که به افرادی که به مساجد نمی روند نیز سخنان و پندهای مذهبی را برساند. وی همچنین در اقدامی عجیب اتاقی در کنار خانه خود را مخصوص تجمع زنان علاقه مند به مباحث مذهبی قرار داده بود که هر از چندگاهی در آن محل جمع می شدند و رشید رضا درباب شرایع و آداب دین برایشان سخنرانی می کرده است.

[7]

رضا در زمان حضورش در طرابلس به دنیای روزنامه نگاری کشانده شد. استادش الجسر، یکی از اولین کسانی بود که پای او را به حلقه های روزنامه خوانی شهر باز کرد، رضا در آن ایام مقالات متعددی را در نشریات گوناگون منتشر ساخت و شهرتش به جایی رسید که سردبیری مجله ثمرات الفنون که توسط روزنامه نگار سوری، عبدالقادر قبانی(1848-1935) در 1876 پایه گذاری شده بود، به وی پیشنهاد شد.

[8]

چنانکه آیالون نوشته است، رضا به دلیل تنگناهایی که دستگاه نظارتی عثمانی برایش فراهم آورد، مجبور به مهاجرت به مصر شد. طبق سخنان او، رضا برای انتشار نشریه خود در طرابلس نیز تلاش بسیاری کرد، او مدارج قانونی لازم را علاوه بر مدارکی که شایستگی های او را برای داشتن چنین امتیازی تأیید می کرد به حاکم شهر داد، او نیز این درخواست را به بیروت فرستاد. اما والی بیروت آنرا رد کرد و در پاسخ والی طرابلس نوشت: “هم اکنون یک روزنامه در طرابلس منتشر می شود و اگر روزنامه دیگری نیز انتشار یابد، به دلیل رقابت میان این دو، اِعمال نفوذ و محدودیت برآنها بسیار سخت و گران خواهد شد.”

[9]

به هرحال چنانکه آیالون متذکر شده،

[10]

غایت اصلی رضا برای مهاجرت به مصر، به دست آوردن امتیاز چاپ نشریه ای به مدیریت خودش در قاهره بود.

[11]

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
با سلام،محصول دانلودی مقاله آراء و اندیشه سیاسی محمد رشید رضا/محمد حسین رفیعی آماده ارائه به شما پژوهنده عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل مقاله آراء و اندیشه سیاسی محمد رشید رضا/محمد حسین رفیعی هدایت میشوید
مقاله آراء و اندیشه سیاسی محمد رشید رضا/محمد حسین رفیعی

دانلود این فایل

مقاله مسئولیت اجتماعی و اخلاق

 مقاله مسئولیت اجتماعی و اخلاق

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله مسئولیت اجتماعی و اخلاق دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مسئولیت اجتماعی و اخلاق کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله مسئولیت اجتماعی و اخلاق،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله مسئولیت اجتماعی و اخلاق :


محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
تعداد صفحات:26
نویسنده(ها):
محبوبه نوری نسب – دانشجوی دکتری بازاریابی
حسین علیان –

چکیده:
هیچیک از سازمانها و نهادها نمی توانند به تنهایی وجود داشته باشند و بعنوان یک هدف تلقی گردند. همه آنها نهاد و تشکیلاتی از کل جامعه بوده و دلیل وجودی حیات آنها بواسطه وجود جامعه می باشد. کسب و کار نیز از این امر مستثنی نیست. صرف مفید بودن یک سازمان برای تجارت و کسب و کار خود غیر قابل قبول است. تنها می توان آن را بخاطر مفید بودن برای جامعه توجیه نمود. سازمان هایی که بطور فزاینده ای در جوامع بوجود می آیند باید به دغدغه های اساسی خود در رابطه با کمیت های زندگی (مانند کالا و خدمات اقتصادی), نگرانی در مورد کیفیت زندگی ، یعنی در مورد محیط فیزیکی ، انسانی و اجتماعی انسان مدرن و جامعه مدرن افزوده و در قبال آن حساس باشند.(دراکر، 1385)

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
سلام.به وبسایت ما خوش آمدید.
دوست گرامی سلام.برای مشاهده توضیحات کامل محصول دانلودی مقاله مسئولیت اجتماعی و اخلاق روی دکمه ادامه مطلب کلیک فرمایید

مقاله مسئولیت اجتماعی و اخلاق

دانلود این فایل

ارائه مدل توفیق پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری(CRM) (مورد مطالعه : بانک پاسارگاد استان تهران)

ارائه مدل توفیق پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری(CRM) (مورد مطالعه : بانک پاسارگاد استان تهران)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ارائه مدل توفیق پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری(CRM) (مورد مطالعه : بانک پاسارگاد استان تهران) دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد ارائه مدل توفیق پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری(CRM) (مورد مطالعه : بانک پاسارگاد استان تهران) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي ارائه مدل توفیق پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری(CRM) (مورد مطالعه : بانک پاسارگاد استان تهران)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن ارائه مدل توفیق پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری(CRM) (مورد مطالعه : بانک پاسارگاد استان تهران) :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در مديريت و حسابداري

تعداد صفحات :26

چکیده مقاله:

هدف اصلی مقاله حاضر تببین عوامل موثر بر توفیق پیاده سازی CRM می باشد. در این راستا عوامل موثر بر توفیق CRM با مطالعه ادبیات تحقیق و مصاحبه با خبرگان و مدیران بانک شناسایی و سوالات پرسشنامه تدوین شد. درمجموع 89 پرسشنامه در شعب بانک پاسارگاد استان تهران توزیع و توسط مدیران بانک تکمیل شد. جهت دستیابی به مدل مفهومی تحقیق از تحلیل عاملی اکتشافی و جهت آزمون صحت مدل اندازه گیری تحقیق از تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد. همچنین وضعیت فعلی بانک از نظر عامل های موثر مورد بررسی قرار گرفت و جهت اولویت بندی اهمیت عامل ها نسبت به هم از آزمون فریدمن استفاده شد. نتایج تحقیق حاضر نشان داد تمام عوامل شناسایی شده به عنوان عوامل موثر بر توفیق CRM می باشند که عامل افراد سازمان بیشترین تاثیر را در توفیق پیاده سازی CRM دارد. همچنین در وضعیت فعلی بانک عوامل مدیریت دانش، سازماندهی، مدیریت ارتباطات در وضعیت مناسبی قرار ندارند و همچنین از نظر مدیران ، مدیریت ارتباطات دارای اهمیت نسبی بیشتری می باشد.

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
لحظات خوشی را برای شما آرزومندیم
با سلام،محصول دانلودی ارائه مدل توفیق پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری(CRM) (مورد مطالعه : بانک پاسارگاد استان تهران) آماده ارائه به جویندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل ارائه مدل توفیق پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری(CRM) (مورد مطالعه : بانک پاسارگاد استان تهران) و بررسی کامل هدایت میشوید

ارائه مدل توفیق پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری(CRM) (مورد مطالعه : بانک پاسارگاد استان تهران)

دانلود این فایل

بهینه سازی محیط کشت و تأثیر زمان نمونه گیری بر نحوه استقرار مریستم سیب تو سرخ (Malous domestica.L)

بهینه سازی محیط کشت و تأثیر زمان نمونه گیری بر نحوه استقرار مریستم سیب تو سرخ (Malous domestica.L)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بهینه سازی محیط کشت و تأثیر زمان نمونه گیری بر نحوه استقرار مریستم سیب تو سرخ (Malous domestica.L) دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بهینه سازی محیط کشت و تأثیر زمان نمونه گیری بر نحوه استقرار مریستم سیب تو سرخ (Malous domestica.L) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بهینه سازی محیط کشت و تأثیر زمان نمونه گیری بر نحوه استقرار مریستم سیب تو سرخ (Malous domestica.L)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بهینه سازی محیط کشت و تأثیر زمان نمونه گیری بر نحوه استقرار مریستم سیب تو سرخ (Malous domestica.L) :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنگره ملي زيست شناسي و علوم طبيعي ايران

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

استقرار مریستم ها از مراحل مهم در پروسه کشت بافت به منظور تولید گیاهان عاری از ویروس است و از آنجایی که استقرار آن تحت تأثیر فاکتورهای مختلفی می باشد، این تحقیق با هدف تعیین بهترین زمان نمونه گیری و تعیین محیط کشت بهینه انجام شده است. نمونه گیری در سه ماه نیمه دوم تیر، مرداد و شهریور صورت گرفت و ریز نمونه ها در محیط موراشینگ و اسکوک حاوی 0/5، 1، 1/5 و 2 میلی گرم بر لیتر BA استقرار یافتند. نتایج نشان داد که مریستم ها در نیمه دوم تیر با غلظت 1/5 میلی گرم بر لیتر به میزان 88 % موفقت رین استقرار را داشتند.

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
اینک شما با جستجوی بهینه سازی محیط کشت و تأثیر زمان نمونه گیری بر نحوه استقرار مریستم سیب تو سرخ (Malous domestica.L) وارد صفحه فروش فایل دانلودی بهینه سازی محیط کشت و تأثیر زمان نمونه گیری بر نحوه استقرار مریستم سیب تو سرخ (Malous domestica.L) شده اید.

توضیحات کامل و اطلاع از ریز مطالب این فایل با کلیک روی دکمه ی ادامه ی مطلب

بهینه سازی محیط کشت و تأثیر زمان نمونه گیری بر نحوه استقرار مریستم سیب تو سرخ (Malous domestica.L)

دانلود این فایل

مقاله نقش روانشناسی شخصیتی در استعداد یابی ورزش فوتبال

 مقاله نقش روانشناسی شخصیتی در استعداد یابی ورزش فوتبال

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله نقش روانشناسی شخصیتی در استعداد یابی ورزش فوتبال دارای 1 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله نقش روانشناسی شخصیتی در استعداد یابی ورزش فوتبال کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله نقش روانشناسی شخصیتی در استعداد یابی ورزش فوتبال،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله نقش روانشناسی شخصیتی در استعداد یابی ورزش فوتبال :

محل انتشار: دومین همایش ملی استعدادیابی ورزشی

تعداد صفحات: 1

نویسنده(ها):

ناصر نصرالله زاده – آکادمی فوتبال گسترش تهران
فاضل رستم نیا – آکادمی فوتبال گسترش تهران
جبرئیل رحیمی فرد – آکادمی فوتبال گسترش تهران

چکیده:

عوامل متعددی در حیطه استعداد یابی ورزشی به طور عام و استعدادیابی در فوتبال به عنوان یک ابر ورزش بی رقیب، نقش دارند. پژوهشگران علوم مختلف هر یک با نگاه خاص در این حوزه به فعالیت پرداخته و عواملموثر در شناخت بازیکنان جوان نخبه را مورد آزمایش قرار داده اند. اما تمامی پژوهشگران و کارشناسان ورزش فوتبال بر این باورند که معیارهای استعدادیابی فوتبال را می توان در چهار گروه جامع دسته بندی نمود] 1[.این گروه ها شامل ویژگی های تخصصی در اجرای مهارتهای با توپ، خصوصیات فیزیولوژیکی، توانایی ادراکی و نهایتا ویژگی های روانشناختی و شخصیتی بازیکنان می باشند. در این بین و به طور خاص در گروهچهارم می توان از جهت گیری هدفی ورزشکاران در شناسایی بازیکنان آینده دار فوتبال استفاده نمود] 2[. جهت گیری هدف و انگیزه در ورزشکاران نقش بسیار مهمی در موفقیت آنها در سطوح عالی دارد. در حقیقت این نحوه نگرش، نوع هدف ها و شخصیت ورزشکار است که می تواند به عنوان عامل انگیزشی به عملکرد فردی و تیمی او جهت بدهد. جهت گیری هدفی ورزشکار از یک سو می تواند مشخص کننده میزان تمایل فرد برای توسعه و یادگیری مهارت ها، وظایف و کارهای گروهی باشد. از طرف دیگر، این جهت گیری میتواند در راستای نمایش عملکرد برتر فردی ورزشکار باشد] 3[. در یک دسته بندی عمومی، ورزشکارانی که در ویژگی های مربوط به گروه اول شاخص ترند را به عنوان وظیفه محور و ورزشکاران دیگر گروه را من محور می نامند. بازیکنان وظیفه محور در فوتبال شرکت می کنند چون عاشق فوتبال هستند و می خواهند که بیشتر یاد بگیرند و مهارتهای فنی خود را گسترش دهند. در مقابل، بازیکنان من محور در فوتبال بیشتر برای بهبود توجه بنفس و وضعیت اجتماعی خودشان تلاش می کنند.

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
پژوهشگر گرامی فایل کامل مقاله نقش روانشناسی شخصیتی در استعداد یابی ورزش فوتبال با تنظیمات کامل و دقیق آماده مطالعه و بررسی شما می باشد شما با دانلود فایل مقاله نقش روانشناسی شخصیتی در استعداد یابی ورزش فوتبال دیگر نیاز به ویرایش اساسی در داخل فایل را ندارید برای مشاهده بخشی از متن فایل بر روی دکمه “توضیحات بیشتر ” در پایین این متن کلیک کنید.

دانلود این فایل

مقاله Measurement and correlation of water activity of aqueous solutions of sodium tungstate + poly(ethylene glycol) 6000 at 298.15 K

 مقاله Measurement and correlation of water activity of aqueous solutions of sodium tungstate + poly(ethylene glycol) 6000 at 298.15 K

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله Measurement and correlation of water activity of aqueous solutions of sodium tungstate + poly(ethylene glycol) 6000 at 298.15 K دارای 1 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله Measurement and correlation of water activity of aqueous solutions of sodium tungstate + poly(ethylene glycol) 6000 at 298.15 K کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله Measurement and correlation of water activity of aqueous solutions of sodium tungstate + poly(ethylene glycol) 6000 at 298.15 K،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله Measurement and correlation of water activity of aqueous solutions of sodium tungstate + poly(ethylene glycol) 6000 at 298.15 K :

محل انتشار: دوازدهمین سمینار فیزیک شیمی ایران

تعداد صفحات: 1

نویسنده(ها):

Rahmat Sadeghi –
Mehdi ziaee – Department of Chemistry, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran

چکیده:

Aqueous two-phase systems (ATPS) are formed when two incompatible polymers or a polymer and a salt are dissolved in water,with the first polymer predominating in one phase and the second polymer or the salt predominating in the other phase. ATPS can be useful for the separation of various biological materials, [1-3]. It has been found that the polymer + salt aqueous two-phase systems have more advantages than the polymer + polymer aqueous two-phase systems such as low cost, low viscosity, and a short time for phase splitting. In an ATPS, water constitutes the bulk component of the two phases and therefore water is a special and key component and closely related with the other two phase-forming components. Thus,the thermodynamic properties of water in these systems should be paid great attention. Also, the activity is an important and key thermodynamic property, because, it is closely related with the other thermodynamic properties and in thermodynamic modeling for separation methods, it is the essential variable. In this study, water activities of the binary aqueous sodium tungstate (Na2WO4) solutions and ternary polyethylene glycol (PEG) + Na2WO4 + H2O system have been determined experimentally using an improved isopiestic method [4] at 298.15 that have not been previously published. The segment-based local composition Wilson and NRTL model [5, 6] has been used for the correlation of the experimental water activity data.

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
به پیشرفته ترین فروشگاه فایل خوش آمدید.جهت مشاهده توضیحات کامل فایل مقاله Measurement and correlation of water activity of aqueous solutions of sodium tungstate + poly(ethylene glycol) 6000 at 298.15 K روی لینک ادامه مطلب کلیک کنید.

مقاله Measurement and correlation of water activity of aqueous solutions of sodium tungstate + poly(ethylene glycol) 6000 at 298.15 K

دانلود این فایل

مقاله مقایسه اثر تیمارهای هیپوفیزی با HCG و متوکلوپرامید در کارآیی تکثیر مصنوعی ماهیان مولد سیم (Abramis brama orientalis Berg 1905)

 مقاله مقایسه اثر تیمارهای هیپوفیزی با HCG و متوکلوپرامید در کارآیی تکثیر مصنوعی ماهیان مولد سیم (Abramis brama orientalis Berg 1905)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله مقایسه اثر تیمارهای هیپوفیزی با HCG و متوکلوپرامید در کارآیی تکثیر مصنوعی ماهیان مولد سیم (Abramis brama orientalis Berg 1905) دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مقایسه اثر تیمارهای هیپوفیزی با HCG و متوکلوپرامید در کارآیی تکثیر مصنوعی ماهیان مولد سیم (Abramis brama orientalis Berg 1905) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله مقایسه اثر تیمارهای هیپوفیزی با HCG و متوکلوپرامید در کارآیی تکثیر مصنوعی ماهیان مولد سیم (Abramis brama orientalis Berg 1905)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله مقایسه اثر تیمارهای هیپوفیزی با HCG و متوکلوپرامید در کارآیی تکثیر مصنوعی ماهیان مولد سیم (Abramis brama orientalis Berg 1905) :

مقاله مقایسه اثر تیمارهای هیپوفیزی با HCG و متوکلوپرامید در کارآیی تکثیر مصنوعی ماهیان مولد سیم (Abramis brama orientalis Berg 1905) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز 1388 در شیلات از صفحه 57 تا 64 منتشر شده است.
نام: مقایسه اثر تیمارهای هیپوفیزی با HCG و متوکلوپرامید در کارآیی تکثیر مصنوعی ماهیان مولد سیم (Abramis brama orientalis Berg 1905)
این مقاله دارای 8 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تکثیر مصنوعی
مقاله ماهی سیم (Abramis brama orientalis)
مقاله متوکلوپرامید
مقاله HCG

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دادرس سعید
جناب آقای / سرکار خانم: زمینی عباسعلی
جناب آقای / سرکار خانم: خارا حسین
جناب آقای / سرکار خانم: قناعت پرست احمد
جناب آقای / سرکار خانم: درویشی صمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ماهی سیم (Abramis brama orientalis) یكی از ماهیان استخوانی با ارزش دریای خزر می باشد. با توجه به اینکه تاکنون گزارشی مبنی بر کاربرد هورمون HCG در ترکیب با متوکلوپرامید بر روی ماهی سیم موجود نبود، عملیات اجرایی این تحقیق در مورخه 20/2/1387 و همزمان با شروع فصل تکثیر بررسی شد. برای اجرای این تحقیق، 7 گروه تیماری شامل: هیپوفیز (4 mg/kg B.W.) به عنوان گروه شاهد، گروه های تیماری HCGبا 3 دوز تزریقی (2000 ،1000 IU/kg B.W. و 3000) به تنهایی و در ترکیب با متوکلوپرامید (5 mg/kg B.W.) در نظر گرفته شد. با احتساب پنج مولد به عنوان تکرار برای هر گروه تیماری، در مجموع 35 جفت مولد ماهی سیم نر و ماده در اختیار این تحقیق قرار داده شد. میانگین وزن نمونه ها 5938±79243 گرم، میانگین طول کل 106±3419 سانتی متر، میانگین اندازه دور شکم 098±2631 سانتی متر و میانگین سن 014±400 سال بود. نتایج این تحقیق نشان داد که عملیات هورمون تراپی با کاربرد HCG به تنهایی در هیچ کدام از ماهیان مولد ماده سیم با موفقیت همراه نبود، اما ترکیبی از هورمون HCG با متوکلوپرامید نتایج مطلوبی را به همراه داشت، بطوری که بالاترین درصد جوابدهی با میزان 80 درصد به تیمار HCG در دوز 2000 IU/kg در ترکیب باMET در دوز 5 mg/kg و گروه شاهد تعلق گرفت، همچنین بیشترین درصد لقاح تخم مربوط به تیمار مذکور با 61 درصد و گروه شاهد با 69 درصد بود. از نظر درصد تخم گشایی بیشترین مقدار، مربوط به تیمارهای HCG در دو دوز3000 IU/kg و 2000 IU/kgدر ترکیب با MET در دوز 5 mg/kg به ترتیب با 75 و 70 درصد و گروه شاهد با 78 درصد بود. بنابراین با توجه به نتایج بدست آمده، گروه تیماری HCGدر دوز 2000 IU/kg در ترکیب باMET در دوز 5 mg/kg و گروه شاهد از ویژگی های بسیار مناسبی به عنوان یك القا كننده در تکثیر مصنوعی مولدین سیم برخوردار است. در آنالیزهای آماری بر روی مولدین گروه های تیماری HCG در ترکیب با MET و گروه شاهد که به عملیات تزریق هورمون پاسخ مثبت دادند، درجه – ساعت رسیدگی ماهیان سیم 1497±30892 ساعت – درجه، میانگین وزن تخمک استحصالی 844±8709 گرم و درصد وزن تخمک به وزن بدن 030±878 درصد تعیین شد.

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
با سلام،محصول دانلودی مقاله مقایسه اثر تیمارهای هیپوفیزی با HCG و متوکلوپرامید در کارآیی تکثیر مصنوعی ماهیان مولد سیم (Abramis brama orientalis Berg 1905) آماده ارائه به شما پژوهنده عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل مقاله مقایسه اثر تیمارهای هیپوفیزی با HCG و متوکلوپرامید در کارآیی تکثیر مصنوعی ماهیان مولد سیم (Abramis brama orientalis Berg 1905) هدایت میشوید
مقاله مقایسه اثر تیمارهای هیپوفیزی با HCG و متوکلوپرامید در کارآیی تکثیر مصنوعی ماهیان مولد سیم (Abramis brama orientalis Berg 1905)

دانلود این فایل

مقاله ارزیابی تطبیقی احساس امنیت گردشگران در شهرهای مرزی آستارا و بانه با استفاده از روش AHP

 مقاله ارزیابی تطبیقی احساس امنیت گردشگران در شهرهای مرزی آستارا و بانه با استفاده از روش AHP

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله ارزیابی تطبیقی احساس امنیت گردشگران در شهرهای مرزی آستارا و بانه با استفاده از روش AHP دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله ارزیابی تطبیقی احساس امنیت گردشگران در شهرهای مرزی آستارا و بانه با استفاده از روش AHP کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله ارزیابی تطبیقی احساس امنیت گردشگران در شهرهای مرزی آستارا و بانه با استفاده از روش AHP،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله ارزیابی تطبیقی احساس امنیت گردشگران در شهرهای مرزی آستارا و بانه با استفاده از روش AHP :


محل انتشار: دومین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین
تعداد صفحات:22
نویسنده(ها):
فروزان واحدفروغ – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:
پیش بینی دستیابی کشورها به 1/8 میلیارد نفر سفر تا سال 2030 در مقایسه با تعداد فعلی گردشگران بین المللی ، توسعه این صنعت در کشورهای جهان را امری ضروری می سازد. این امر حاکی از آن است که گردشگری بین المللی طی دو دهده آینده رشد پایدار را بیش از سال های گذشته تجربه خواهد کرد. با توجه به اینکه امنیت و گردشگری ، پارامترهای یک معادله هستند که نسبتی مستقیم با هم دارند. در واقع همانگونه که یکی از عوامل مهم توسعه گردشگری وجود امنیت است، رونق گردشگری در یک منطقه و تردد گردشگران در یک مقصد، موجب به وجود آمدن امنیت می شود. هدف این پژوهش شناخت میزان احساس امنیت گردشکران در نواحی مرزنشین بانه و آستارا و مقایسه تطبیقی آن است. روش تحقیق تحلیلی – تطبیقی بوده و برای تحقق هدف تحقیق با مطالعات نظری مدل پژوهشی تحقیق شامل معیارها و زیرمعیارهای احساس امنیت گردشگران به دست آمد و داده های تحقیق با ابزار پرسشنامه توسط گردشگران دو شهر بانه و آستارا ارائه گردید و سپس با تحلیل سلسله مراتبی AHP و توسط نرم افزار Expert Choice مورد مقایسه تطبیقی قرار گرفت و شهر مرزی آستارا با کسب امتیاز 746 در مقابل 254 به لحاظ حس امنیت توسط گردشگران برتری خود را اثبات رساند.

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
با سلام،محصول دانلودی مقاله ارزیابی تطبیقی احساس امنیت گردشگران در شهرهای مرزی آستارا و بانه با استفاده از روش AHP آماده ارائه به پژوهندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل مقاله ارزیابی تطبیقی احساس امنیت گردشگران در شهرهای مرزی آستارا و بانه با استفاده از روش AHP و بررسی کامل هدایت میشوید
مقاله ارزیابی تطبیقی احساس امنیت گردشگران در شهرهای مرزی آستارا و بانه با استفاده از روش AHP

دانلود این فایل