آنالیز ماتریس همبستگی پارامترهای مورفومتری با کاربرد GIS ، RS درحوزه بالخلی چای اردبیل

آنالیز ماتریس همبستگی پارامترهای مورفومتری با کاربرد GIS ، RS درحوزه بالخلی چای اردبیل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

آنالیز ماتریس همبستگی پارامترهای مورفومتری با کاربرد GIS ، RS درحوزه بالخلی چای اردبیل دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد آنالیز ماتریس همبستگی پارامترهای مورفومتری با کاربرد GIS ، RS درحوزه بالخلی چای اردبیل کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي آنالیز ماتریس همبستگی پارامترهای مورفومتری با کاربرد GIS ، RS درحوزه بالخلی چای اردبیل،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن آنالیز ماتریس همبستگی پارامترهای مورفومتری با کاربرد GIS ، RS درحوزه بالخلی چای اردبیل :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنگره علمي پژوهشي توسعه و ترويج علوم کشاورزي، منابع طبيعي و محيط زيست ايران

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

پارامترهای مورفومتری از عوامل مهم تاثیرگذار در فرایند فرسایش پذیری و تولید رواناب حوزه آبخیز میباشد و در صورت عدم دسترسی به داده ها در حوزه های فاقد اندازهگیری آمار، جهت توسعه و تکامل مدلهای هیدرولوژیکی منطقه ای و حل و فصل مسائل هیدرولوژیکی مختلف به کار برده میشود. در این تحقیق پس از محاسبه پارامترهای موفوفومتری جهت بررسی همبستگی بین پارامترها از ماتریس همبستگی استفاده گردید.در این تحقیق پس از محاسبه پارامترهای موفوفومتری جهت بررسی همبستگی بین پارامترها از ماتریس همبستگی استفاده گردید. پارامترهای موفومتری که در این تحقیق مورد محاسبه قرار گرفت پارامترهای خطی و شکلی میباشد. پارامترهای خطی شامل، فراوانی آبراهه (Fs) نسبت انشعاب (Rh) و تراکم زهکشی (Dd)پارامترهای شکلی شامل نسبت گردی (Rc ) فاکتور فرد(Ff)) نسبت کشیدگی (Re) ، ضریب فشردگی (Cc) بافت زهکشی( Rt) و ضریب شکل زیر حوزه (Bs) و پارامترهای ناهمواره شمال نسبی (Rhp) با استفاده از تکنیک GISو RS محاسبه گردید .و با توجه به تاثیر پارامترهای مورفومتری در تولید رواناب و فرسایش خاک، در هر یک از زیر حوزه ها، 1 تا 14 برای کدام رتبه های ترتیبی اختصاص داده شد. در نهایت با استفاده آنالیز آماری ماتریس همبستگی اسپرمن، همبستگی منفی با سایر پارامترها می باشند . پارامترفراوانی آبراهه بیش ترین همبستگی منفی را با مقدار 0/93-در سطح معنی دار 0/01 با پارامتر بافت زهکشی و پارامترتراکم زهکشی بیش ترین همبستگی منفی -0/90 را با پارامتروو بیش ترین همبستگی مثبت 0/90 را با پارامتر فراوانی ابراهه در سطح معنی دار 0/01 نشان داد. نسبت گردی همبستگی کامل منفی را با مقدار 1 -در سطح معنی دار 0/01 با پارامتر ضریب همبستگی منفی 0/83- در سطح معنی دار 0/01 دارد و پارامتر فاکتور فرم همبستگی مثبت و منفی کامل را با مقدار 1و 1- به ترتیب با پارامتر های نسبت کشیدگی و ضریب شکل حوزه در سطح معنی داری 0/01 نشان داد.

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
به پیشرفته ترین فروشگاه فایل خوش آمدید.جهت مشاهده توضیحات کامل فایل آنالیز ماتریس همبستگی پارامترهای مورفومتری با کاربرد GIS ، RS درحوزه بالخلی چای اردبیل روی لینک ادامه مطلب کلیک کنید.

آنالیز ماتریس همبستگی پارامترهای مورفومتری با کاربرد GIS ، RS درحوزه بالخلی چای اردبیل

دانلود این فایل

مقاله بررسی تأثیر تراکم و میزان مصرف بذر در واحد سطح بر عملکرد واجزای عملکرد کلزا رقمRGS003

 مقاله بررسی تأثیر تراکم و میزان مصرف بذر در واحد سطح بر عملکرد واجزای عملکرد کلزا رقمRGS003

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی تأثیر تراکم و میزان مصرف بذر در واحد سطح بر عملکرد واجزای عملکرد کلزا رقمRGS003 دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی تأثیر تراکم و میزان مصرف بذر در واحد سطح بر عملکرد واجزای عملکرد کلزا رقمRGS003 کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسی تأثیر تراکم و میزان مصرف بذر در واحد سطح بر عملکرد واجزای عملکرد کلزا رقمRGS003،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی تأثیر تراکم و میزان مصرف بذر در واحد سطح بر عملکرد واجزای عملکرد کلزا رقمRGS003 :


محل انتشار: اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
تعداد صفحات:8
نویسنده(ها):
صابر سیف امیری – اعضای هیئت علمی بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل (مغان)
داود رودی – اعضای هیئت علمی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، کرج
امیرحسین شیرانی راد – اعضای هیئت علمی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، کرج
معرفت قاسمی – اعضای هیئت علمی بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل (مغان)

چکیده:
الگوی کشت و میزان بذر مصرفی از پارامترهای مهم زراعی هستند که بر رشد و نمو گیاهان زراعی به ویژه کلزا تاثیر می گذارند. این دو عامل علاوه بر تاثیر روی مولفه های یاد شده باعث تنظیم رشد و نمو گیاهان زراعی می گردند . این آزما یش به منظور بررسی اثر الگوی کاشت و میزان بذر مصرفی بر عملکرد و اجزاء عملکرد کلزا رقمRGS در سال زراعی 85- 84 در مزرعه تحقیقا تی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مغان اجرا گردید . آزمایش به صورت اسپلیت بلوک و در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در چهار تکرار اجرا شد. کرتها ی اصلی در این آزما یش فواصل ردیفهای کاشت12/5,25 سانتیمتر) و کرتهای فرعی میزانهای مختلف بذر ( 5,7 و 9 کیلوگرم در هکتار ) بود عملیات کاشت در اواخر مهرماه با استفاده از دستگاه برزگر همدانی انجام گرفت . طول خطوط کاشت 8 متر در نظر گرفته شد . در طی دوره رشد یاداشت برداریهای لازم از جمله صفات فنولوژیک ( تاریخ شروع و اتمام گلدهی، تاریخ رسیدگی )، عملکرد و اجزای عملکرد اندازه گیری شد مقایسه عملکرد دانه الگوی کشت نشان داد که فاصله ردیف 25 سانتیمتر با عملکرد دانه 3398/5 کیلوگرم در هکتار عملکرد دانه بیشتر ی از فاصله ردیف12/5 سانتیمتر ( 3008 کیلوگرم در هکتار ) داشت . از نظر میزان بذر اختلاف معنی داری بین سطوح م ی زان بذر وجود داشت به طوری که میزان بذر 7 کیلوگرم در هکتار از حداکثر عملکرد3353/32کیلوگرم در هکتار ) برخوردار بوده است . در ای ن آزمایش میانگین عملکرددانه میزانهای بذر 5 کیلوگرم و 9 کیلوگرم درهرهکتار به ترتیب 3299/23,2957/45 کیلوگرم درهکتار بوده است

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
با سلام،محصول دانلودی مقاله بررسی تأثیر تراکم و میزان مصرف بذر در واحد سطح بر عملکرد واجزای عملکرد کلزا رقمRGS003 آماده ارائه به شما پژوهنده عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل مقاله بررسی تأثیر تراکم و میزان مصرف بذر در واحد سطح بر عملکرد واجزای عملکرد کلزا رقمRGS003 هدایت میشوید
مقاله بررسی تأثیر تراکم و میزان مصرف بذر در واحد سطح بر عملکرد واجزای عملکرد کلزا رقمRGS003

دانلود این فایل

پاورپوینت بررسی تفکر استراتژیک

پاورپوینت بررسی تفکر استراتژیک

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

پاورپوینت بررسی تفکر استراتژیک دارای 50 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پاور پوینت پاورپوینت بررسی تفکر استراتژیک کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي پاورپوینت بررسی تفکر استراتژیک،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن پاورپوینت بررسی تفکر استراتژیک :

پاورپوینت بررسی تفکر استراتژیک

مفهوم اولیه كلمه استراتژی

اولین بار یونانیها از این كلمه استفاده كردند

استرات‌گی

هنر جنگ

تدوین برنامه جنگی توسط ژنرالها

صحیح عمل كردن در زمان و مكان مناسب

دست یافتن به نتایج مطلوب و مورد نظر

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
به پیشرفته ترین فروشگاه فایل خوش آمدید.جهت مشاهده توضیحات کامل فایل پاورپوینت بررسی تفکر استراتژیک روی لینک ادامه مطلب کلیک کنید.

پاورپوینت بررسی تفکر استراتژیک

دانلود این فایل

مقاله کارآفرینی زنان ایرانتقویت توسعه اقتصادی

 مقاله کارآفرینی زنان ایرانتقویت توسعه اقتصادی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله کارآفرینی زنان ایرانتقویت توسعه اقتصادی دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله کارآفرینی زنان ایرانتقویت توسعه اقتصادی کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله کارآفرینی زنان ایرانتقویت توسعه اقتصادی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله کارآفرینی زنان ایرانتقویت توسعه اقتصادی :


محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان
تعداد صفحات:25
نویسنده(ها):
پرویز کدخدایی – مدرس کامپیوتر

چکیده:
توسعه پایدار جوامع و به تبع آن توسعه منابع انسانی وابسته به آن است کهدولت ها به عنوان قدرتمندترین عامل اقتصادی و اجتماعی بتوانند ضمن بسترسازی مناسب و ایجادفضای لازم جهت رشد و شکوفایی استعدادهای انسانی از توان کل جمعیت فعال اقتصادی اعم از زن و مرد بهره جسته و آن توان را اثربخش نمایند اصل 28واصل 43 بند 2 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کار برای همه و ایجاد اشتغال کامل را از وظایف دولت میداند قانون برنامه توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی سالهای 72 – 68 و 77 – 73و77-73 طی بند 7-1-6 توسعه و حمایت از مشاغل مولد با تاکید برخوداشتغالی و تولیدات خانگی بخش غیرمزدبگیری اشتغال ازجمله سیاست های ایجاد اشتغال قلمداد گردیده است روش تحقیق این مقاله با توجه به شاخصهای کارافرینی زنان دردنیا و مقایسه ایران با بعضی کشورهای دنیا انجامگرفته است یافته ها نشان داد مونع زنان کارافرین ایران فرهنگی و اجتماعی بوده و موانع قانونی خیلی کمتر بوده که درکشورهای دیگر این موانع کمتر بوده و ابعث رشد کارافرینی شده است.

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
با سلام،محصول دانلودی مقاله کارآفرینی زنان ایرانتقویت توسعه اقتصادی آماده ارائه به شما پژوهنده عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل مقاله کارآفرینی زنان ایرانتقویت توسعه اقتصادی هدایت میشوید
مقاله کارآفرینی زنان ایرانتقویت توسعه اقتصادی

دانلود این فایل

گزارش طراحی، تعویض و استحکام بخشی نرده های چوبی پارک کودک میمند

گزارش طراحی، تعویض و استحکام بخشی نرده های چوبی پارک کودک میمند

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

گزارش طراحی، تعویض و استحکام بخشی نرده های چوبی پارک کودک میمند دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد گزارش طراحی، تعویض و استحکام بخشی نرده های چوبی پارک کودک میمند کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي گزارش طراحی، تعویض و استحکام بخشی نرده های چوبی پارک کودک میمند،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن گزارش طراحی، تعویض و استحکام بخشی نرده های چوبی پارک کودک میمند :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي يافته هاي نوين پژوهشي در مهندسي عمران، معماري و مديريت شهري

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

پارک کودک میمند در راستای اهداف توسعه گردشگری و حفاظت و احیاء سایت فرهنگی تاریخی میمند احداث شده است محوطه پارک مشرف بر مسیر رودخانه لاخیس، حمام تتاریخی و درپایین دست پایگاه میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری میمند؛ در موقعیتی مناسب واقع شده است عناصر بکار رفته در ساخت پارک از جمله حفاظ های چوبی اززمان احداث آن از سال 5831 تا به حال بدلیل قرار گرفتن در معرض عوامل جوی متعدد دچار فرسایش گشته و سیمای عمومی پارک را نیز تحت تاثیر قرار داده است از اینرو ضرورت طراحی، تعویض و ساماندهی مجدد پارک و عناصر موجود در آن علیالخصوص در موقعیت کنونی سایت میمند به عنوان محوطه و منظر فرهنگی ثبت شده جهانی اهمیت دوچندان خواهند داشت این گزارش پیرامون طرح مرمت، تعویض، استحکام بخشی و ساماندهی عناصر بکار رفته در پارک کودک میمند تهیه شده است

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
پژوهشگر گرامی فایل کامل گزارش طراحی، تعویض و استحکام بخشی نرده های چوبی پارک کودک میمند با تنظیمات کامل و دقیق آماده مطالعه و بررسی شما می باشد شما با دانلود فایل گزارش طراحی، تعویض و استحکام بخشی نرده های چوبی پارک کودک میمند دیگر نیاز به ویرایش اساسی در داخل فایل را ندارید برای مشاهده بخشی از متن فایل بر روی دکمه “توضیحات بیشتر ” در پایین این متن کلیک کنید.

دانلود این فایل

مقاله اثر کاربرد آب بازیافتی بر محیط زیست مناطق بیابانی

 مقاله اثر کاربرد آب بازیافتی بر محیط زیست مناطق بیابانی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله اثر کاربرد آب بازیافتی بر محیط زیست مناطق بیابانی دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله اثر کاربرد آب بازیافتی بر محیط زیست مناطق بیابانی کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله اثر کاربرد آب بازیافتی بر محیط زیست مناطق بیابانی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله اثر کاربرد آب بازیافتی بر محیط زیست مناطق بیابانی :


محل انتشار: اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
تعداد صفحات:8
نویسنده(ها):
سعیده کلانتری – استادیار گروه احیا مناطق بیابانی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه اردکان
مهدی تازه – استادیار گروه احیا مناطق بیابانی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه اردکان

چکیده:
امروزه به دلیل وقوع خشکسالیها و بالتبع آن یحران کمبود آب بالاخص در مناطق خشک و بیابانی استفاده مجدد از آب از جنبه های مختلف به بررسی گذاشته می شود که از یک طرف بتوان با بازیافت آب با مشکل کم آبی مبارزه نمود و از طرفی به گونه ای این استفاده انجام پذیرد که به منابع خاکی وآبی محیط زیست آسیبی نرسانده و بقای حیات مهیا باشد. در این مطالعه اثر مثبت یا منفی مقوله بازیافت اب بر کیفیت خاک به بررسی گذاشته شد.پس از شناسایی مناطق تحت بررسی فاکتورهای تخریب خاکمورد آزمایش قرار گرفته و با آنالیز واریانس معنی دار بودن اختلافات در دو گروه شاهد و گروه آب بازیافتی مشاهده گشت. در نهایت با امتیازدهیمثبت به فاکتورهای اصلاحی و امتیازدهی منفی به فاکتورهای تخریبی تاثیر بازیافت آب بر محیط زیست شناسایی گردید بطوریکه آب بازیافتی در مجموع نه تنها باعث تخریب اراضی نگشته بلکه وضعیت کیفی خاک را نیز بهبود بخشیده بود و این به دلیل وجود مواد مغذی در آب بازیافتی بوده است

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
لحظات خوشی را برای شما آرزومندیم
با سلام،محصول دانلودی مقاله اثر کاربرد آب بازیافتی بر محیط زیست مناطق بیابانی آماده ارائه به جویندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل مقاله اثر کاربرد آب بازیافتی بر محیط زیست مناطق بیابانی و بررسی کامل هدایت میشوید

مقاله اثر کاربرد آب بازیافتی بر محیط زیست مناطق بیابانی

دانلود این فایل

احداث هتلهای کسب و کارگامی درجهت توسعه گردشگری تجاری درمنطقه آزادقشم

احداث هتلهای کسب و کارگامی درجهت توسعه گردشگری تجاری درمنطقه آزادقشم

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

احداث هتلهای کسب و کارگامی درجهت توسعه گردشگری تجاری درمنطقه آزادقشم دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد احداث هتلهای کسب و کارگامی درجهت توسعه گردشگری تجاری درمنطقه آزادقشم کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي احداث هتلهای کسب و کارگامی درجهت توسعه گردشگری تجاری درمنطقه آزادقشم،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن احداث هتلهای کسب و کارگامی درجهت توسعه گردشگری تجاری درمنطقه آزادقشم :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : همايش بين المللي معماري عمران وشهرسازي در آغاز هزاره سوم

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

امروزه گردشگری به عنوان صنعتی پاک و سودآور توجه بسیاری ازکشورهارا به خود جلب کردها ست گردشگری اثرات قابل توجهی درمنطقه گردشگرپذیربرجای می گذارد برنامه ریزان و سیاستگزاران توسعه نیز ازصنعت گردشگریبه عوان رکن اصلی توسعه پایدار یاد می کنند ازمیان گونه های گردشگری نقش گردشگری تجاری درتوسعه اقتصادی مناطق آزاد درمقام نخست اهمیت قراردارد تحقیق حاضر ضمن بررسی رابطه میان گردشگری تجاری و توسعه اقتصادی درمنطقه ازاد قشم به دنبال ارایه راهکارهایی درجهت گسترش گردشگری تجاری درمنطقه می باشد یافته های تحقیق نشان میدهد که فعالیت گردشگری تجاری با تاثیر گذاری عمیق بربنیانهای اقتصادی نقش قابل توجهی درفرایند توسعه شهری ایفا می کند جذب گردشگران تجاری و ارایه خدمات شغلی و رفاهی به آنان میتواند نقش مهمی دررونق اقتصادی منطقه ایفا کند براوردهای به عمل امده گویای ناکارامد بودن امکانات موجود دراین زمینه درجزیره قشم می باشد به نظر می رسد وجود مجتمع هایی تحت عنوانهتلهای کسب و کاردرقشم بتواند پاسخی مناسب به این نیاز بوده و موجبات تسهیل درامور تجاری و روابط اقتصادی دراین جزیره را فراهم آورد گرداوری اطلاعات اماری انجام مطالعات میدانی و تعمیم نتایج علمی بدست آمده درموارد مشابه ازمراحل انجام این پژوهش می باشد

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
اینک شما با جستجوی احداث هتلهای کسب و کارگامی درجهت توسعه گردشگری تجاری درمنطقه آزادقشم وارد صفحه فروش فایل دانلودی احداث هتلهای کسب و کارگامی درجهت توسعه گردشگری تجاری درمنطقه آزادقشم شده اید.

توضیحات کامل و اطلاع از ریز مطالب این فایل با کلیک روی دکمه ی ادامه ی مطلب

احداث هتلهای کسب و کارگامی درجهت توسعه گردشگری تجاری درمنطقه آزادقشم

دانلود این فایل

آشنایی با تست پوستی توبرکولین یا تست پوستی مانتو PPD

آشنایی با تست پوستی توبرکولین یا تست پوستی مانتو PPD

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

آشنایی با تست پوستی توبرکولین یا تست پوستی مانتو PPD دارای 29 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پاور پوینت آشنایی با تست پوستی توبرکولین یا تست پوستی مانتو PPD کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي آشنایی با تست پوستی توبرکولین یا تست پوستی مانتو PPD،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن آشنایی با تست پوستی توبرکولین یا تست پوستی مانتو PPD :

توضیحات:
پاورپوینت آشنایی با تست پوستی توبرکولین یا تست پوستی مانتو PPD ، در حجم 29 اسلاید.

بخشی از متن
در سال 1882 میلادی باسیل سل توسط رابرت کخ کشف گردید و 8 سال بعد در سال 1890 از کشف باسیل سل در محیط غذایی،از اتولیز باسیل ،ماده ای حاصل شد که توبرکولین نام گرفت.
این دانشمند ابتدا برای درمان مسلولین از این ماده استفاده می نمود به زودی متوجه ناتوانی آن در درمان شد و دریافت که تزریق زیر جلدی آن در افراد سالم واکنش ندارد،ولی در فرد مسلول،تب و لرز و تهوع و استفراغ ایجاد می کند.پس از مدتی در سال 1907 اولین آزمایش پوستی بر روی انسان توسط فون پیر که انجام شد.ولی از محلول خام توبرکولین به عنوان آنتی ژن تست پوستی توبرکولین استفاده نمود.

آشنایی با تست پوستی توبرکولین یا تست پوستی مانتو PPD
فهرست مطالب:
-آشنایی با تست پوستی توبرکولین یا تست پوستی مانتو
-انتی ژن های مورد استفاده در تست توبرکولین
-تهیه پروتئین خالص شده یا ppd
-روش های سنجش حساسیت توبرکولینی
-روش انجام تست
– خواندن تست
-مراحل تست توبرکولین
– دلایل منفی کاذب در تست توبرکولین
– انجامcxr
– عوارض جانبی تست پوستی توبرکولین
-تست بوستر

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
به پیشرفته ترین فروشگاه فایل خوش آمدید.جهت مشاهده توضیحات کامل فایل آشنایی با تست پوستی توبرکولین یا تست پوستی مانتو PPD روی لینک ادامه مطلب کلیک کنید.

آشنایی با تست پوستی توبرکولین یا تست پوستی مانتو PPD

دانلود این فایل

مقاله A STUDY OF ACCELERATION DISTRIBUTION FOR DIFFERENT VIBRATION MODES IN EMBANKMENT DAMS

 مقاله A STUDY OF ACCELERATION DISTRIBUTION FOR DIFFERENT VIBRATION MODES IN EMBANKMENT  DAMS

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله A STUDY OF ACCELERATION DISTRIBUTION FOR DIFFERENT VIBRATION MODES IN EMBANKMENT DAMS دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله A STUDY OF ACCELERATION DISTRIBUTION FOR DIFFERENT VIBRATION MODES IN EMBANKMENT DAMS کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله A STUDY OF ACCELERATION DISTRIBUTION FOR DIFFERENT VIBRATION MODES IN EMBANKMENT DAMS،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله A STUDY OF ACCELERATION DISTRIBUTION FOR DIFFERENT VIBRATION MODES IN EMBANKMENT DAMS :

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی ساخت و ساز شهری در مجاورت گسلهای فعال

تعداد صفحات:12

نویسنده(ها):

M shirdel – young researcher club islamic azad university
a ghanbari – tarbiat moallem university mofatteh st.
m koohdarag – faculty of engineering malekan branch islamic azad university malekan

چکیده:

evaluation of seismic behavior for different height of dam is important many embankment dams have been made in different height in our country that we have not general point of view about seismic behavior of them to achieve this goal masjed soleiman dam for a case study has been selected masjed soleiman zoned rock fill dam with 177 m height was constructed and impounded in south west of iran in 2001 finite element model of masjel soleiman dam has been constructed and the mohr-coulomb elastic -perfectly plastic constitutive model is taken into account to reflect the soil stress strain relation. first layer analyses have been carried out considering 12 layers in end of construction stage. then this analysis has been continued considering water table and weight of dam reservoir. 2 earthquake records have been applied horizontally to the bedrock for dynamic analysis. for study of mode of vibration and distribution of acceleration 10 models have been used with different height .

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
سلام.به وبسایت ما خوش آمدید.
دوست گرامی سلام.برای مشاهده توضیحات کامل محصول دانلودی مقاله A STUDY OF ACCELERATION DISTRIBUTION FOR DIFFERENT VIBRATION MODES IN EMBANKMENT DAMS روی دکمه ادامه مطلب کلیک فرمایید

مقاله A STUDY OF ACCELERATION DISTRIBUTION FOR DIFFERENT VIBRATION MODES IN EMBANKMENT DAMS

دانلود این فایل

مقاله EFFECT OF ENGINE PARAMETERS ON TURBOCHARGER SECOND LAW EFFICIENCY IN TURBOCHARGED DIESEL ENGINES

 مقاله EFFECT OF ENGINE PARAMETERS ON TURBOCHARGER SECOND LAW EFFICIENCY IN TURBOCHARGED DIESEL ENGINES

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
University,Iran
چکیده:
In
ی باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله EFFECT OF ENGINE PARAMETERS ON TURBOCHARGER SECOND LAW EFFICIENCY IN TURBOCHARGED DIESEL ENGINES کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله EFFECT OF ENGINE PARAMETERS ON TURBOCHARGER SECOND LAW EFFICIENCY IN TURBOCHARGED DIESEL ENGINES،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله EFFECT OF ENGINE PARAMETERS ON TURBOCHARGER SECOND LAW EFFICIENCY IN TURBOCHARGED DIESEL ENGINES :

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات:8

نویسنده(ها):

Ghazikhani – Assistant professor, Ferdowsi Mashhad University,Iran
Zangooee – PhD student, Ferdowsi Mashhad University,Iran
Darbandi – MSc student, Ferdowsi Mashhad University,Iran

چکیده:

In this paper a study to analyze the influence of engine parameters on second law turbocharger efficiency is investigated. The analysis has been performed by means of a four stroke, four cylinders turbocharged diesel engine and tests have been carried out in constant speed with different loads. In this work exhaust species were measured and exergy flow of exhaust and turbine power output has been calculated. Then turbocharger second law efficiency calculated. The results show that higher bmep, higher exhaust pressure and temperature, higher equivalence ratio and higher engine speed increase turbocharger second law efficiency. Higher second law efficiency of turbocharger means higher turbine work
with a specific amount of exergy flow of exhaust. That means turbocharger feed back in transient conditions could be improved by higher engine speed, higher inlet turbine temperature and higher fuel-air ratio due to better available work transfer between engine cylinder and turbocharger.

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
با سلام،محصول دانلودی مقاله EFFECT OF ENGINE PARAMETERS ON TURBOCHARGER SECOND LAW EFFICIENCY IN TURBOCHARGED DIESEL ENGINES آماده ارائه به شما پژوهنده عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل مقاله EFFECT OF ENGINE PARAMETERS ON TURBOCHARGER SECOND LAW EFFICIENCY IN TURBOCHARGED DIESEL ENGINES هدایت میشوید
مقاله EFFECT OF ENGINE PARAMETERS ON TURBOCHARGER SECOND LAW EFFICIENCY IN TURBOCHARGED DIESEL ENGINES

دانلود این فایل